KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

 • POLİTİKA HAKKINDA
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER.
 • LojiPark TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
 • LojiPark ŞIRKETI TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 • LojiPark TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
 • LojiPark TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ
 • LojiPark TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİN TESPİTİ
 • VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
 • LojiPark TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 • LojiPark KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ŞİRKET İÇİ YÖNETİŞİM YAPISI
 • TANIMLAR

POLİTİKA HAKKINDA

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. İşbu LojiPark Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), LojiPark Teknoloji A.Ş. tarafından aşağıda listeli kategorilerde yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin LojiPark’ın beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu kapsamda Politika’nın uygulama alanı, aşağıdaki veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir:

 • Stajyer
 • Araç Sahipleri
 • Nakliyeciler
 • Aile Üyeleri
 • Yönetici
 • Çalışan Adayı
 • Tedarikçi
 • Beyaz Yaka
 • Danışman
 • Basın
 • Dış Kaynak
 • Ziyaretçi
 • Müşteri
 • Eski Çalışan
 • Şirket Ortakları
 • Üçüncü Taraf

Bu Politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER
 • Kanun’un 4. maddesi uyarınca veri sorumlusu konumundaki LojiPark, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmektedir:
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyum
 • Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu olarak LojiPark, her türlü kişisel veri işleme süreçlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket etmekte ve dürüstlük kurallarına uymaktadır.
 • Doğruluk ve güncellik
 • Veri sorumluları, işledikleri kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri kurgulamalıdır. Bu doğrultuda LojiPark, veri sahiplerinin verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veritabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme
 • Veri sorumluları, Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda veri sahiplerini kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda veri sorumlusu konumundaki LojiPark veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak veri sahiplerini aydınlatma metinleri kapsamında açık bir şekilde bilgilendirmektedir.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • LojiPark tarafından kişisel veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
 • Veriler, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı ve LojiPark prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, LojiPark prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • LojiPark TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Kanun’un 5 ve 6. maddeleri, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik şartları ortaya koymaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler Kanun’da sınırlı bir şekilde sayılmış olup kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içermektedir. Kanun’un 5. maddesi özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme şartları 6. maddede düzenlenmiştir.

  Bahsi geçen maddelere göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıdaki hallerde işlenebilecektir:
  • Veri sahibinin açık rızası bulunması.
  • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.
  • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıda öngörülen şartlara tabi şekilde işlenebilecektir:
  • Veri sahibinin açık rızası bulunması.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

  LojiPark tarafından elde edilen kişisel veriler, LojiPark tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması; LojiPark’ın ve LojiPark ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; LojiPark’ın iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenecektir:

  Şirket faaliyet ve operasyonlarının yürütülmesi,
  • Personel adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • İş ortaklarıyla /kamu kurumlarıyla yürütülen iletişim faaliyetleri ve rutin operasyonların takibi,
  • Sistem/uygulama erişimleri çerçevesinde kullanıcı tanımlarının yapılması,
  • Bilişim teknolojileri dahilinde yapılacak yedekleme/geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Tedarikçi/ziyaretçi/danışman/müşteri internet erişim ve elektronik ekipman operasyonlarının yürütülmesi ve takibi,
  • Topluluk nezdinde merkezi bilişim teknolojileri sistemlerinin yönetilmesi ve operasyonların yürütülmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi,
  • Kamuya açıklanacak genel rapor çalışmaları,
  • İş ortaklarıyla yürütülen etkinlik, konferans, eğitim ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi.
 • LojiPark ŞIRKETI TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 • Aktarıma ilişkin Genel Şartlar

 • Kanun’un 8. maddesi, kişisel verilerin aktarımı ile ilgili olarak verinin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığına göre bir ayrıma gitmiştir.

  Bahsi geçen maddeye göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler, yukarıda Bölüm 2’de belirtilen işleme şartlarından birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel veriler;
 • Veri sahibinin açık rızası bulunması,
 • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 • hallerinde LojiPark tarafından tüzel kişilikleri dışındaki kişilerle paylaşılabilmektedir.

  8. madde, özel nitelikli kişisel veriler açısından da Bölüm 2’de belirtilen işleme şartlarına atıf yapmış, ancak aktarım için ayrıca yeterli önlemlerin alınmış olmasını öngörmüştür. Buna göre LojiPark tarafından özel nitelikli kişisel veriler,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi, ve
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi

 • amaçlarına tabi olarak, her halükarda yeterli önlemlerin alınması sonrasında üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.


 • Yurtdışına Aktarım

 • LojiPark tarafından kişisel verilerin yurtdışına;
 • Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veya
 • Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;
  • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve
  • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda ilgili LojiPark’ın ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile LojiPark ‘a yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile
  aktarılabilmektedir.

 • LojiPark Tarafından Aktarım Yapılan Taraflar

 • Yukarıdaki şartlar kapsamında LojiPark tarafından kişisel veriler, aşağıdaki taraflara aktarılmaktadır:
 • LojiPark tarafından dış kaynak kullandığı süreçlerde tedarikçilere.
 • İş ortaklığının amaçlarının yerine getirilmesini temin amacıyla iş ortaklarına.
 • Hukuki yetkileri çerçevesindeki talep edilen bilgilerle sınırlı olarak Hukuken yetkili kamu kuruluşları ve hukuken yetkili özel kişi veya kuruluşlara.
 • LojiPark TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 • LojiPark tarafından işlenen kişisel verilerin kategorizasyonu Ek-1 kapsamında yer almaktadır.

 • LojiPark TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ

 • LojiPark, Kanun’da öngörüldüğü şekilde, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine veri sorumlusu olarak kişisel verileri hangi amaçla işlediği, işlenen kişisel verileri kime ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile veri sahibinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

  Herhangi bir süreç, Kanun uyarınca açık rıza alınmasını gerekli kıldığı takdirde, LojiPark tarafından yukarıda bahsi geçen bilgilendirmenin yapılması sonrasında veri sahiplerinden açık rızaları alınmaktadır.

 • LojiPark TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİN TESPİTİ

 • LojiPark, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. LojiPark, saklama sürelerini her halükârda yasal yükümlülükleri ve ilgili zamanaşımı süreleri ışığında tespit etmektedir.

  Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI


 • Veri Sahiplerinin Hakları

 • Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 • Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

 • hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

  Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 • Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması
 • Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form u kullanabileceklerdir.
  Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle LojiPark’a, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden veya noter aracılığı Marmara Nakliyeciler Terminali, Barış Mah. 1805 Sok. No:6/11 41400 Gebze/Kocaeli adresine iletilmesi,
 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının ve başvuran kimliğini ispatlayan belgenin kopyasının [email protected] elektronik posta adresine gönderilmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

 • LojiPark, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

  Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte LojiPark, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

  LoJiPark, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 • LojiPark TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 • LojiPark, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır.

  Bu kapsamda LojiPark;

 • Kişisel verilere erişimleri kayıt altına almakta,
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlamakta,
 • Kişisel veri işleme faaliyetlerinin iş birimi bazında takibini yapmakta,
 • Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamakta,
 • LojiPark şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uyumunu temin etmekte,
 • LojiPark içerisinde erişilen verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapmakta,
 • Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutmakta,
 • Özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan kişileri ek güvenlik kontrollerinden geçirmekte,
 • Kişisel verilere dış kaynak kullanımı v.b. sebeplerle LojiPark dışından erişim olması halinde LojiPark şirketi dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun’a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri almakta,
 • Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları almaktadır.

 • LojiPark KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ŞİRKET İÇİ YÖNETİŞİM YAPISI
 • LojiPark bünyesinde, Kanun’a uyum için gerekli aksiyonların takibi ve yönetilmesi amacıyla bir Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. Bu Komite’nin başlıca görevleri;

 • LojiPark bünyesinde kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile politika ve prosedürleri hazırlamak ve yürürlüğe konulması için gerekli aksiyonları almak,
 • Politika ve prosedürlerin uygulanması için LojiPark bünyesinde gerekli görev dağılımını yapmak ve ilgili aksiyonların alındığının takibinin gerçekleştirmek,
 • Kanun’un 12. maddesi uyarınca yapılacak denetimlerin takibini yapmak,
 • Kanun ve/veya politika ve prosedürün uygulanması ile ilgili ortaya çıkabilecek soru ve sorunların çözümü için gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,
 • Gereken hallerde veri sahibi başvurularının çözümü için gerekli aksiyonları almak,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan ilişkileri yürütmektir.